Mammites nodosoides "Spiny" Ammonite (4.5 inch) #01