Mammites nodosoides "Spiny" Ammonite (4.25 inch) #11