Mammites nodosoides "Spiny" Ammonite (4.56 inch) #06