Mammites nodosoides "Spiny" Ammonite (3.88 inch) #04