Mammites nodosoides "Spiny" Ammonite (4.38 inch) #02