Mammites nodosoides "Spiny" Ammonite (3.94 inch) #03